Prezes i Wiceprezesi Sądu

Prezes Sądu - SSA Barbara Suchowska

 

tel. sekr. 32 2004 601

 

e-mail: prezes@katowice.sa.gov.pl

 

 • kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do Dyrektora Sądu;
 • pełni czynności z zakresu administracji sądowej, pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz w odrębnych przepisach;
 • jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, asystentów sędziów Sądu Apelacyjnego oraz dyrektora sądu (art. 21§3usp);
 • powierza sędziom pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, po zasięgnięciu wymaganych opinii ( art.22§1 i art.22a usp).

 

Szczegółowe obowiązki Prezesa Sądu Apelacyjnego wynikają z § 32 ust.1,3 -4,7-13, § 36 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.z 2014r, poz.259).

 

 • wykonuje czynności Prezesa Sądu Dyscyplinarnego;
 • nadzoruje Oddział Kadr w zakresie spraw związanych z czynnościami Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego;
 • zastępuje Wiceprezesów Sądu Apelacyjnego we wszystkich sprawach podczas ich nieobecności w służbie.

przewodnicząca IV Wydziału Wizytacji

 • spełnia przewidziane przepisami Regulaminu urzędowania sądów powszechnych (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23 lutego 2007 r. Dz. U. z 2014r., poz. 259 ) obowiązki przewodniczącego wydziału oraz zadania określone w usp. - w rozdziale 5 - wewnętrzny i zewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością administracyjną sądów w zakresie zapewnienia właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu związanego bezpośrednio ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości oraz wykonywaniem innych zadań z zakresu ochrony prawnej;
 • realizuje czynności nadzoru zwierzchniego nad działalnością wydziałów karnych sądów apelacji katowickiej i koordynuje pracę wizytatorów Sądu Apelacyjnego w tym zakresie;
 • rozpatruje skargi w trybie administracyjnym w zakresie spraw karnych.

 

 

Wiceprezes Sądu - SSA Marek Procek


tel. sekr. 32 2004 606

 

e-mail: wiceprezes@katowice.sa.gov.pl

 

 • wykonuje czynności i obowiąki Wiceprezesa Sądu powierzone w trybie § 32 ust.2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.z 2014r, poz.259);
 • współdziała z Prezesem Sądu w czynnościach nadzorczych;
 • nadzoruje działalność szkoleniową na obszarze apelacji katowickiej;
 • nadzoruje pion ochrony i samodzielne stanowiska pracy ds. obronnych;
 • realizuje czynności nadzoru zwierzchniego nad działalnością wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych działających na obszarze apelacji katowickiej oraz wydziałów cywilnych:
  • sądów okręgu Sądu Okręgowego w Gliwicach, w tym Ośrodka Zamiejscowego w Rybniku
  • sądów okręgu Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej
  • III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Apelacyjnego
 • nadzoruje i koordynuje pracę sędziów wizytatorów w tym zakresie.

 

Nadto sprawuje nadzór:

 • nad notariuszami i organami samorządu notarialnego działającymi na obszarze apelacji katowickiej stosownie do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 30.04.1991 r. w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnością notariuszy i organów samorządu notarialnego (Dz.U.z 16.05.1991 r. Nr 42, poz. 188),
 • rozpatruje skargi w trybie administracyjnym w zakresie spraw cywilnych, pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Zastępuje Prezesa Sądu Apelacyjnego we wszystkich sprawach podczas jej nieobecności w służbie.

 

 

 

Wiceprezes Sądu - SSA Tomasz Ślęzak


tel. sekr. 32 2004 632

 

e-mail: vprezes@katowice.sa.gov.pl

 

 • wykonuje czynności i obowiązki Wiceprezesa Sądu powierzone w trybie § 32 ust.2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.z 2014r, poz.259);
 • współdziała z Prezesem Sądu w czynnościach nadzorczych;
 • nadzoruje inspektora ds. BHP i P.Poż;
 • dokonuje analizy wniosków składanych w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U 2001.112.1198);
 • przygotowuje odpowiedzi w sprawach, w których Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa na podstawie art. 13 ustawy o Prokuratorii Generalnej zwróciła się o zajęcie stanowiska;
 • realizuje czynności nadzoru zwierzchniego nad działalnością:
  • wydziałów cywilnych sądów okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Okręgowego w Częstochowie
  • wydziałów gospodarczych działających na obszarze apelacji katowickiej
  • I i V Wydziału Cywilnego Sądu Apelacyjnego
 • nadzoruje i koordynuje pracę sędziów wizytatorów w tym zakresie.

 

Nadto sprawuje nadzór:

 • nad działalnością komorników w zakresie określonym ustawą „o komornikach sądowych i egzekucji" (Dz.U. z 2011r. Nr 231, poz. 1376 j.t ze zm.);
 • rozpatruje skargi w trybie administracyjnym w zakresie spraw cywilnych, gospodarczych.

Zastępuje Prezesa Sądu Apelacyjnego we wszystkich sprawach podczas jej nieobecności w służbie.

 

Rejestr zmian dla: Prezes i Wiceprezesi Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2015-04-24
Publikacja w dniu:
2015-04-24
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Kadr
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2015-02-04
Publikacja w dniu:
2015-02-05
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Kadr
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2014-04-07
Publikacja w dniu:
2014-04-08
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Kadr
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2014-03-20
Publikacja w dniu:
2014-03-20
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Kadr
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2014-03-11
Publikacja w dniu:
2014-03-11
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Kadr
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2014-03-05
Publikacja w dniu:
2014-03-07
Opis zmiany:
Wiceprezes
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Kadr
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2014-02-20
Publikacja w dniu:
2014-02-20
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2013-01-24
Publikacja w dniu:
2013-01-24
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Kadr
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2010-06-08
Publikacja w dniu:
2010-06-11
Opis zmiany:
notki biograficzne
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Kadr
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2009-09-08
Publikacja w dniu:
2009-12-11
Opis zmiany: