Dyrektor Sądu

Dyrektor Sądu - dr Dorota Machnik

 

tel. sekr. 32 2004 661

fax 32 2004 590 

e-mail: dyrektor@katowice.sa.gov.pl

 

W świetle zapisów ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych:

 • kieruje działalnością administracyjną Sądu w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych funkcjonowania Sądu i wykonywania przez Sąd statutowych zadań;
 • wykonuje zadania przypisane na podstawie odrębnych przepisów kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach;
 • jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje Sąd w tym zakresie wobec pracowników Sądu, z wyłączeniem sędziów oraz asystentów sędziów;
 • określa, w porozumieniu z Prezesem sądu rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy Sądu z wyłączeniem sędziów oraz asystentów sędziów w wydziałach Sądu;
 • reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań Sądu;
 • sporządza roczne sprawozdanie z działalności sądów działających na obszarze apelacji w zakresie powierzonych mu zadań, na podstawie sprawozdań z działalności sądów okręgowych lub rejonowych, sporządzonych przez dyrektorów tych sądów w zakresie powierzonych im zadań;
 • w terminie do końca kwietnia każdego roku Dyrektor Sądu za pośrednictwem Prezesa Sądu po zasięgnięciu opinii Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji, przedkłada Ministrowi Sprawiedliwości sprawozdanie za rok poprzedni.


W świetle zapisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych jako dysponent budżetu sądów na obszarze apelacji katowickiej:

 • przygotowuje przy współpracy z podległymi dysponentami trzeciego stopnia (dyrektorami sądów okręgowych i rejonowych) projekty planów finansowych i planów finansowych sądów z obszaru apelacji, przedstawia projekty Krajowej Radzie Sądownictwa i dysponentowi części budżetowej, a następnie wykonuje budżet sądów na obszarze apelacji;
 • przygotowuje przy współpracy z podległymi dysponentami trzeciego stopnia projekty planów i planów wydatków w układzie zadaniowym sądów z obszaru apelacji, przedstawia projekty dysponentowi części budżetowej, a następnie wykonuje budżet sądów w układzie zadaniowym na obszarze apelacji;
 • opracowuje w porozumieniu z podległymi dysponentami trzeciego stopnia harmonogram realizacji dochodów i wydatków sądów na obszarze apelacji;
 • dysponuje rachunkiem bieżącym dysponenta budżetu sądów na obszarze apelacji dla sądów na obszarze apelacji, z wyodrębnieniem rachunków dochodów i wydatków oraz rachunkiem pomocniczym;
 • sprawuje nadzór i kontrolę przebiegu wykonania zadań określonych w planach finansowych podległych dysponentów trzeciego stopnia oraz przestrzegania przez nich zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów oraz przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
 • zapewnia funkcjonowanie zewnętrznej kontroli zarządczej wobec podległych dysponentów w obszarach leżących w jego kompetencji;
 • opracowuje przy współpracy z podległymi dysponentami trzeciego stopnia projekty programów wieloletnich;
 • organizuje na obszarze apelacji właściwy przepływ informacji w zakresie realizacji planów finansowych oraz planów wydatków w układzie zadaniowym przez podległe sądy, dokonuje ich kwartalnych ocen oraz przekazuje te oceny wraz z niezbędnymi wnioskami dysponentowi części budżetowej;
 • podejmuje działania organizacyjne na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem sądów na obszarze apelacji;
 • prowadzi działalność inwestycyjną dla Sądu Apelacyjnego i sądów rejonowych działających na obszarze apelacji z tym, że może przekazać dyrektorowi jednego sądu okręgowego wykonywanie zadań inwestycyjnych innego sądu okręgowego lub sądów rejonowych.

W zakresie wykonywania przypisanych zadań i kompetencji Dyrektor Sądu podlega bezpośrednio Ministrowi Sprawiedliwości.

 

 

Z dniem 1 sierpnia 2016 r. Pani Maria Janik, główny specjalista ds. kontroli pf. kierownika Oddziału Kontroli w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, została wyznaczona jako osoba upoważniona do wykonywania obowiązków dyrektora Sądu Apelacyjnego w Katowicach w czasie jego nieobecności, w pełnym zakresie kompetencji, na czas nieokreślony.

Rejestr zmian dla: Dyrektor Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2018-03-16
Publikacja w dniu:
2018-03-19
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Kadr
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2016-08-02
Publikacja w dniu:
2016-08-03
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Kadr
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2014-06-25
Publikacja w dniu:
2014-06-27
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2014-06-02
Publikacja w dniu:
2014-06-02
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Kadr
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2014-04-30
Publikacja w dniu:
2014-05-05
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2013-01-24
Publikacja w dniu:
2013-01-24
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Kadr
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2010-06-10
Publikacja w dniu:
2010-06-11
Opis zmiany:
notka biograficzna
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Kadr
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2009-09-08
Publikacja w dniu:
2009-12-11
Opis zmiany: