Portal Informacyjny Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Wobec zmian stanu prawnego dokonanych ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. poz. 1296) przypominamy o uruchomieniu z dniem 1 stycznia 2013 r. Portalu Informacyjnego Sądu Apelacyjnego w Katowicach, który jest dostępny pod adresem https://portal.katowice.sa.gov.pl.


Portal Informacyjny ma na celu ułatwienie podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom, dostępu do informacji, jakie znajdują się w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową w sprawach rozpoznawanych przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach. Tym samym przeznaczony jest do pełnienia roli określonej w art. 9 kpc w brzmieniu, które obowiązywać będzie od 27 marca 2015 r. Jest bowiem systemem teleinformatycznym już obecnie zapewniającym możliwość uzyskania za jego pośrednictwem dostępu do treści protokołów (w tym tzw. e-protokołów) i pism (z możliwością ich drukowania), umożliwiając użytkownikowi zapoznanie się z informacją o stanie sprawy oraz czynnościach podejmowanych w jej toku, jak też o planowanych terminach posiedzeń. Korzystanie z Portalu Informacyjnego jest bezpłatne.


Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba fizyczna. Natomiast dostęp do informacji o sprawach, w których stroną jest osoba prawna jest możliwy poprzez konto użytkownika, będącego przedstawicielem ustawowym, reprezentantem osoby prawnej lub poprzez konto pełnomocnika procesowego.


Warunkiem korzystania z serwisu jest akceptacja Regulaminu internetowego Portalu Informacyjnego Sądu Apelacyjnego w Katowicach oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. w Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), określonej w załącznikach nr 1 i 2.


Regulamin, publikowany na stronie Portalu Informacyjnego, zawiera szczegółowe zasady korzystania z Portalu Informacyjnego, zakres dostępu do serwisu oraz sposób zakładania i aktywacji konta.


Rejestracja osoby fizycznej rozpoczyna się od wypełnienia „Wniosku o rejestrację konta", dostępnego na stronie głównej serwisu, po czym - po uzyskaniu stosownej informacji na wskazany we wniosku adres e-mail - należy zgłosić się w Punkcie Obsługi Interesantów Sądu Apelacyjnego w Katowicach w celu weryfikacji podanych danych, z ważnym dokumentem tożsamości w postaci dowodu osobistego bądź paszportu, a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego. Weryfikacja w Punkcie Obsługi Interesantów Sądu Apelacyjnego w Katowicach kończy się aktywacją konta oraz uzyskaniem przez użytkownika wydruku potwierdzającego założenie konta, z loginem (jest nim numer PESEL) i hasłem, które można zmienić po zalogowaniu w serwisie. Logowanie następuje przez wpisanie loginu i hasła na stronie głównej Portalu Informacyjnego. Dostęp do konta jest możliwy dopiero po dokonaniu weryfikacji.


Sprawy na aktywnym koncie użytkownika pojawiąją się najwcześniej na drugi dzień roboczy od chwili aktywacji.


Ponieważ powiązanie spraw w Portalu Informacyjnym z kontem użytkownika następuje poprzez numer PESEL, wskazane jest jego podawanie przez pełnomocnika np. już w pełnomocnictwie, by mógł być zamieszczony w systemie repertoryjnobiurowym w danych sprawy, w której jest pełnomocnikiem.


Udzielenie dostępu do sprawy inicjowane jest złożeniem przez użytkownika „Wniosku o dostęp do sprawy". Wnioskować można o dostęp do każdej sprawy prowadzonej przez pełnomocnika, która zarejestrowana jest w systemie biurowym od daty rozpoczęcia publikacji spraw w Portalu Informacyjnym. Osoba wnioskująca o dostęp otrzyma powiadomienie (e-mail) o tym, czy dostęp został udzielony. W razie jego uzyskania na liście spraw użytkownika pojawiają się wszystkie sprawy, w których w systemie biurowym figuruje jako pełnomocnik; każda nowa sprawa, w której będzie pełnomocnikiem, powiązanym z Portalem Informacyjnym za pomocą numeru PESEL, zostanie wyświetlona na liście spraw tej osoby. W wypadku wypowiedzenia pełnomocnictwa nastąpi usunięcie sprawy z listy spraw danego pełnomocnika.


Profesjonalni pełnomocnicy zakładać mogą konta pełnomocnika profesjonalnego, jako konto główne, a także konta zależne, stanowiące konta powiązane z kontem głównym i zapewniające ograniczony dostęp do wybranych spraw dla osób uprawnionych do dostępu do sprawy.

Rejestr zmian dla: Portal Informacyjny Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2014-10-24
Publikacja w dniu:
2014-10-24
Opis zmiany: