Informacja o sprawach korupcyjnych dotyczących sędziów sądów powszechnych

Informujemy, że rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych SSA Marek Hibner, po zasięgnięciu informacji u wszystkich Prezesów Sądów Apelacyjnych w kraju, w dniu 11 stycznia 2017 r. przedstawił dane o sprawach korupcyjnych dotyczących sędziów sądów powszechnych w Polsce w ciągu ostatnich piętnastu lat.


Z zaprezentowanych informacji wynika, że w okresie od 1 października 2001 r. do października 2016 r. za winnych popełnienia przestępstw korupcyjnych w związku pełnieniem funkcji sędziego uznano 5 osób. W stosunku do 2 dalszych osób postępowanie umorzono (z uwagi na śmierć oskarżonego albo przedawnienie karalności). Jedno postępowanie zawieszono ze względu na stan zdrowia oskarżonego, co do kolejnych 5 osób stojących pod takimi zarzutami wydano prawomocne wyroki uniewinniające, a w sześciu dalszych przypadkach zapadły prawomocne uchwały o odmowie zezwolenia na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej. Łącznie więc odnotowano postępowania związane z korupcją w odniesieniu do 19 sędziów, w tym w 11 przypadkach zarzuty nie zostały potwierdzone.

 

Jeśli chodzi o sędziów z obszaru apelacji katowickiej, to w jednej sprawie (byłego wiceprezesa Sądu Okręgowego w Katowicach) sędzia został prawomocnym wyrokiem uniewinniony od zarzutów popełnienia przestępstw korupcyjnych. W drugim przypadku - w 2006 roku postawiono korupcyjne zarzuty kilku sędziom Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej. Jeden z nich został za to prawomocnie skazany i w 2008 r. prawomocnym orzeczeniem sądu dyscyplinarnego złożono go z urzędu sędziego. W odniesieniu do czterech kolejnych, z uwagi na brak wiarygodnych dowodów potwierdzających zarzuty, sąd dyscyplinarny odmówił pociągnięcia ich do odpowiedzialności karnej, natomiast w stosunku do ostatniego z nich, po zezwoleniu na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej, postępowanie karne umorzono postanowieniem prokuratora z powodu braku miarodajnych dowodów świadczących o popełnieniu przestępstwa.

Oceniając skalę zjawiska korupcji w wymiarze sprawiedliwości trzeba mieć na uwadze, że obecnie w Polsce liczba sędziów sądów powszechnych wynosi niemal 10.000 osób, a przedstawione dane dotyczą również tych sędziów, którzy zaprzestali służby w ostatnich piętnastu latach (na ich miejsce powoływano nowych sędziów), co daje łącznie około 15.000 osób.
Należy więc stwierdzić, że o potwierdzonej korupcji można mówić jedynie w odniesieniu do ułamkowej części promila ogólnej liczby sędziów z ostatnich piętnastu lat. Oczywiście żaden z tych przypadków nie powinien się zdarzyć, każdy z nich wymagał napiętnowania i ukarania, każdy kładzie się też głębokim cieniem na wizerunku wymiaru sprawiedliwości. Jednakże przedstawione dane prowadzą do wniosku, że są to przypadki jednostkowe oraz odosobnione i z całą pewnością nie upoważniają do pojawiających się w debacie publicznej twierdzeń o realnie istniejącym zjawisku korupcji w polskich sądach.

 

Rejestr zmian dla: Informacja o sprawach korupcyjnych dotyczących sędziów sądów powszechnych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Rzecznik Prasowy
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2017-01-30
Publikacja w dniu:
2017-01-30
Opis zmiany: