Orzeczenia udostępnione na wniosek

Orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Katowicach, które dotychczas były udostępnione na wniosek zainteresowanych w trybie dostępu do informacji publicznej

 

Orzeczenia z zakresu prawa cywilnego

 

 

2002

I ACa 1156-02 Linia wysokiego napięcia nad prywatną nieruchomością

2003

I ACa 6-03 Roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej i przydział mieszkania zakładowego

2004

I ACa 299-04 Roszczenia z umowy najmu powierzchni reklamowych
I ACa 940-04 Roszczenie przeciwko zobowiązanemu z tytułu gwarancji
I ACa 1012-04 Dochodzenie dalszego zadośćuczynienia wiele lat po wypadku
I ACa 1313-04 Kary umowne w czasie odstąpienia od umowy
I ACa 1367-04 Współwłasność
I ACa 1433-04 Pierwszeństwo nabycia udziałów w spółce prawa handlowego
I ACa 1628-04 Reprezentacja spółki akcyjnej
I ACa 1951-04 Ustanie umowy najmu
I ACz 1157-04 Nieuczciwa konkurencja

2005

I ACa 225-05 Ochrona znaków towarowych
I ACa 693-05 Uznanie powództwa
I ACa 710-05 Uchylenie uchwały wadliwe zwołanego walnego zgromadzenia wspólników spółki
I ACa 1229-05 Kara umowna a odszkodowanie
I ACa 1618-05 Dopuszczalność powództwa o ustalenie nieważności umowy zawartej w trybie zamówień publicznych
I ACa 1900-05 Koszty budowlane
I ACa 2191-05 Rękojmia za wady robót budowlanych

2006

I ACa 575-06 Rozwiązanie spółki kapitałowej
I ACa 656-06 Powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko małżonkowi dłużnika
I ACa 1354-06 O zapłatę utraconych korzyści z warunkowej umowy sprzedaży akcji
I ACa 1540-06 Przetarg

2007

I ACa 348-07 Podważanie uchwał wspólnoty mieszkaniowej z powoływaniem się na niewłaściwe ustalenie udziałów
I ACa 614-07 Skutki zbycia nieruchomości odnośnie której ujawniono w księdze wieczystej wpis o zakazie jej zbywania
I ACa 617-07 Zadośćuczynienie za skutki błędu lekarskiego
I ACa 620-07 Zadośćuczynienie za długotrwały proces karny zakończony uniewinnieniem oskarżonego
I ACa 898-07 Legitymacja czynna wspólnoty mieszkaniowej w sprawie dotyczącej czynności przekraczającej zwykły zarząd
V ACa 253-07 Czyny nieuczciwej konkurencji
V ACa 799-07 Roszczenie o naprawienie szkody polegającej na uszkodzeniu ciała i rozstroju zdrowia

2008

I ACa 102-08 Naruszenie autorskich praw majątkowych przez niezawieranie umów licencyjnych dotyczących odtwarzania utworów muzycznych
I ACa 389-08 Problematyka dotycząca ustawy z dnia 3.03.2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi
I ACa 732-08 Odszkodowanie za przejęcie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa
V ACa 196-08 Reprezentacja wspólnoty mieszkaniowej
V ACa 438-08 Nadzwyczajna zmiana stosunków w rozumieniu art. 357 par. 1 kc
V ACa 483-08 Przedstawione do potrącenia roszczenia z tytułu kary umownej, miarkowanie kary
V ACz 709-08 Zapis na sąd polubowny

2009

I ACa 151-09 Eksmisja za zadłużenia, wykluczenie z grona członków spółdzielni mieszkaniowej
I ACa 247-09 Roszczenia osadzonych w przeludnionych celach
I ACa 259-09 Wyprowadzenie środków pieniężnych spod zajęcia
I ACa 284-09 Przeludnienie w więzieniu
I ACa 406-09 Fundusze sekurytyzacyjne
I ACa 445-09 Roszczenie o wykup mieszkania spółdzielczego a dopłata z tytułu kosztów docieplenia budynku
I ACa 514-09 Spór odnośnie sposobu zagospodarowania przez wspólnotę mieszkaniową nadwyżki zaliczek wpłaconych na pokrycie kosztów zarządu rzeczą wspólną
I ACa 609-09 Powierzenie zarządu wspólnoty mieszkaniowej zarządcy
V ACa 26-09 Ochrona znaków towarowych
V ACa 42-09
V ACz 55-09
Nieuczciwa konkurencja
V ACa 49-09 Kwestionowanie uchwały Zgromadzenia Wspólników o przekazaniu zysku spółki na kapitał zapasowy (art. 249 k.s.h.)
V ACa 67-09 Odpowiedzialność gminy za skutki wadliwej decyzji administracyjnej wydanej przed 27 maja 1990 r.
V ACa 245-09 Potrącenie wierzytelności z tytułu odszkodowania
V ACa 352-09 Decyzja zarządu spółki handlowej nie jest czynnością prawną odnośnie której można żądać ustalenia jej nieważności na podstawie art. 189 kpc
V ACa 377-09 Postępowanie gospodarcze - potrącenie przedprocesowe, prekluzja dowodów
V ACa 464-09 Skutki prawne umownego zakazu zbycia wierzytelności
V ACa 484-09 Należności za bezumowne korzystanie z rzeczy
V ACa 543-09 Kilka wniosków o zgłoszenie upadłości a roszczenie o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną w trybie art. 127 prawa upadłościowego i naprawczego.
V ACa 635-09 Roszczenia związane z nieważnością umowy sprzedaży nieruchomości.
V ACa 641-09 Bezumowne korzystanie z nieruchomości.
V ACa 643-09 Nieważność umowy.
V ACa 662-09 Część składowa przedsiębiorstwa.
V ACz 300-09 Zapis na sąd polubowny

2010

I ACa 1-10 Ochrona dóbr osobistych- nieprawdziwe okoliczności w wywiadzie środowiskowym kuratora
I ACa 2-10 Ugoda przesądowa zawarta z ubezpieczycielem OC a dochodzenie dalszych roszczeń
I ACa 5-10 Roszczenie o podwyższenie renty wyrównawczej z czynu niedozwolonego
I ACa 6-10 Znaczenie procesowe ciężaru dowodu – art. 6 k.c.
I ACa 7-10 Art. 444 k.c. i 45 k.c.- zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
I ACA 8-10 Błąd w sztuce lekarskiej w szpitalu więziennym
I ACa 9-10 Decyzja nacjonalizacyjna a decyzja komunalizacyjna –co jest źródłem szkody rodzącej obowiązek jej naprawienia
I ACa 10-10 Roszczenie o zadośćuczynienie z powodu złych warunków pobytu w areszcie
I ACa 11-10 Podwyższenie alimentów w sprawie o rozwód
I ACa 12-10 Odwołanie darowizny
I ACa 14-10 Zadatek
I ACa 19-10 Uchylenie uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni mieszkaniowej
I ACa 20-10 Roszczenie o zwrot nakładów na cudzą nieruchomość
I ACa 21-10 Roszczenie o naprawienie szkody polegającej na utracie dochodów z powodu wadliwie prowadzonych robót komunalnych
I ACa 22-10 Skarga o wznowienie postępowania o ubezwłasnowolnienie
I ACa 23-10 Unieważnienie aktu nadania ziemi
I ACa 24-10 Rozliczenie robót budowlanych po odstąpieniu od umowy
I ACa 25-10 Roszczenia do maklera lub biura maklerskiego
I ACa 26-10 Błąd w sztuce lekarskiej
I ACa 29-10 Orzeczenie o winie w sprawie o rozwód
I ACa 30-10 Odwołanie darowizny
I ACa 31-10 Skarga o wznowienie postępowania
I ACa 32-10 Roszczenie przeciwko adwokatowi w związku z wadliwym prowadzeniem sprawy
I ACa 33-10 Bezskuteczne ubieganie się o rentę inwalidzką a roszczenia przeciwko zakładowi pracy
I ACa 34-10 Przedawnienie roszczeń
I ACa 35-10 Wina za rozkład pożycia małżeńskiego
I ACa 36-10 Skutki odstąpienia od umowy przyrzeczonej
I ACa 37-10 Uregulowanie kontaktów z małoletnim dzieckiem w wyroku rozwodowym
I ACa 39-10 Roszczenie o zawarcie umowy przyrzeczonej
I ACa 41-10 Odszkodowanie z powodu śmierci osoby bliskiej
I ACa 44-10 Nieważność uchwały zarządu kasy oszczędnościowo-kredytowej
I ACa 45-10 Cofnięcie skargi i wznowienie postępowania
I ACa 46-10 Orzeczenie o winie w sprawie o rozwód
I ACa 49-10 Powództwo przeciwegzekucyjne
I ACa 50-10 Roszczenia ofiary wypadku komunikacyjnego
I ACa 51-10 Przesłanki rozwiązania małżeństwa przez rozwód
I ACa 52-10 Błąd w sztuce lekarskiej
I ACa 53-10 Roszczenie o zapłatę skapitalizowanej renty
I ACa 54-10 Naprawienie szkody górniczej
I ACa 270-10 linia energetyczna na nieruchomości - roszczenie o zapłatę wynagrodzenia
V ACa 47-10 Uprawnienia kuratora osoby prawnej - art. 42 kc
V ACa 54-10 Oddanie obiektu - kary umowne za niedochowanie terminu
V ACa 87-10 Nieuczciwa konkurencja
V ACa 99-10,
V ACz 124-10
Skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29.07.2009 r. sygn. akt K 6407 - roszczenie o wykup lokalu spółdzielczego
V ACa 208-10 Czyny nieuczciwej konkurencji
V ACa 222-10 Roszczenia osadzonych w przeludnionych celach
V ACa 361-10 Nieuczciwa konkurencja
V ACa 410-10 Powództwo o unieważnienie umowy o opcje walutowe
V ACa 441-10 Gazociąg na cudzej nieruchomości - ewentualne roszczenia
V ACa 500-10 Nieuczciwa konkurencja
V ACz 132-10 Zapis na sąd polubowny

2011

I ACa 35-11 Zgodne z prawem użycie przymusu fizycznego nie jest bezprawne
I ACa 38-11 Prawa autorskie
I ACa 54-11 Przepadek wadium - roszczenie do gwaranta
I ACa 92-11 Spółdzielnie mieszkaniowe:kadencyjność członkostwa w radzie nadzorczej
I ACa 118-11 Prawo autorskie.
I ACa 187-11 Prawo autorskie.
I ACa 262-11 Orzekanie o winie w sprawie o rozwód
I ACa 330-11 Odpowiedzialność firmy zajmującej się ochroną mienia
I ACa 371-11 Prawo autorskie
I ACa 639-11 Prawo autorskie
I ACa 1038-11 Legitymacja czynna w sprawach o uchylenie uchwały organu spółdzielni
I ACa 1075-11 Uchylenie uchwały spółdzielni mieszkaniowej
I ACz 287-11 Ocena skutków prawnych orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego kwestionującego zgodność z Konstytucją RP skróconej formy postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności
I ACz 740-11 Prawo autorskie
I ACz 810-11 Prawo autorskie
V ACa 38-11 Nieuczciwa konkurencja
V ACa 77-11,
V ACz 209-11
Ochrona znaku towarowego
V ACa 184-11 Roszczenie o zapłatę wynagodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy a VAT
V ACa 193-11 Roszczenie o zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji
V ACa 309-11 Roszczenie o zakazanie naruszania prawa ochronnego
V ACa 322-11 Roszczenie o zakazanie naruszania prawa ochronnego
V ACa 422-11 Ochrona praw autorskich
V ACa 434-11 Wynagrodzenie za projekty wynalazcze
V ACa 546-11 Wynagrodzenie za projekty wynalazcze
V ACa 560-11 Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych a komunalizacja
V ACa 610-11 Znaczenie oświadczeń prasowych stron
V ACa 663-11 Opcje walutowe
V ACz 624-11 Zobowiązanie do udzielania informacji w oparciu o przepisy ustawy „Prawo własności przemysłowej

2012

I ACa 110-12 Odszkodowanie za nieruchomość przejętą na rzecz Skarbu Państwa.
I ACa 129-12 Prawo autorskie.
I ACa 203-12 Odszkodowanie za szkody górnicze w wadliwie wykonanym obiekcie
I ACa 459-12 Ochrona własności intelektualnej
I ACa 566-12 Ochrona własności intelektualnej
I ACa 672-12 Ochrona własności intelektualnej
I ACa 828-12 Ochrona własności intelektualnej
I ACa 922-12 Ochrona własności intelektualnej
V ACa 23-12 Opcje walutowe
V ACa 154-12 Prawo autorskie
V ACa 180-12 Prawo autorskie
V ACa 263-12 Opcje walutowe
V ACa 282-12 Ochrona własności intelektualnej
V ACa 342-12 Ochrona własności intelektualnej
V ACa 454-12 Sieci energetyczne nad nieruchomościa
V ACa 784-12 Ustalenie nieważności uchwał organów spółdzielni mieszkaniowej

2013

V ACa 61-13 Ochrona własności intelektualnej
V ACa 178-13 Ochrona własności intelektualnej

 

 

Orzeczenia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

 

 

2000

III AUa 845-00 Ekwiwalent pieniężny za deputat węglowy

2002

III AUa 654-02 Preferencyjne przeliczniki pracy górniczej i kolejowej a wysokośc kapitału poczatkowego
III AUa 4062-02 Zawał serca - wypadek przy pracy

2004

III AUa 231-04 O prawo do uposażenia rodzinnego wdowy po prokuratorze
III AUa 2981-04 O wypłatę świadczenia niezrealizowanego renty rodzinnej na rzecz małoletnie córki

2005

III AUa 1335-05 O prawo do renty rodzinnej po zmarłym mężu
III AUa 2414-05 Problematyka podlegania ubezpieczeniu społecznemu mimo braku zgłoszenia do ubezpieczenia
III AUa 2537-05 Ustalenie wysokości świadczenia przedemerytalnego wobec nieudokumentowania okresu składkowego i nieskładkowego

2006

III AUa 1300-06 O prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy

2008

III AUa 531-08 Problematyka wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, którzy w trakcie zatrudnienia odbywali służbę wojskową

2009

III AUa 908-09 Ubezpieczenie społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą
III AUa 1994-09 Problematyka wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, którzy w trakcie zatrudnienia odbywali służbę wojskową
III AUa 2903-09 Podwyższenie emerytury z tytułu pracy pod ziemią
III AUa 3388-09 Zaopatrzenie emerytalne żołnierzy zawodowych i ich rodzin

2010

III APa 12-10 Wypadek przy pracy
III APa 59-2010 Zadośćuczynienie za wypadek przy pracy
III AUa 930-10 Ustalenie wysokości emerytury z zastosowaniem przeliczników górniczych
III AUa 1209-10 Emerytura górnicza
III AUa 1518-10 Prawo do ubezpieczenia społecznego z tytułu pracy nakładczej

2011

III AUa 569-11 Zwrot nienależnego świadczenia rodzinnego
III AUa 2268-11 Ubezpieczenie społeczne osób wykonujących pracę nakładczą
III AUa 2402-11 Emerytura górnicza

2012

III AUa 695-12 Zagadnienie zawieszenia prawa do emerytury w związku z zatrudnieniem, po osiągnięciu wieku emerytalnego
III AUa 696-12 Zagadnienie zawieszenia prawa do emerytury w związku z zatrudnieniem, po osiągnięciu wieku emerytalnego

 

Orzeczenia z zakresu prawa karnego

 

 

2001

II AKo 92-01 Czyn ciągły

 

Rejestr zmian dla: Orzeczenia udostępnione na wniosek

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2013-12-06
Publikacja w dniu:
2013-12-06
Opis zmiany:
dodanie orzeczeń
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2013-09-24
Publikacja w dniu:
2013-09-25
Opis zmiany:
dodanie orzeczenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2013-07-17
Publikacja w dniu:
2013-07-17
Opis zmiany:
dodanie orzeczenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2013-04-24
Publikacja w dniu:
2013-04-24
Opis zmiany:
dodanie orzeczenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2013-04-05
Publikacja w dniu:
2013-04-05
Opis zmiany:
dodanie orzeczenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2013-03-21
Publikacja w dniu:
2013-03-21
Opis zmiany:
dodanie orzeczenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2013-02-05
Publikacja w dniu:
2013-02-05
Opis zmiany:
dodanie orzeczenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2013-02-04
Publikacja w dniu:
2013-02-05
Opis zmiany:
doanie orzeczeń
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2013-01-30
Publikacja w dniu:
2013-01-30
Opis zmiany:
dodanie orzeczenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2013-01-28
Publikacja w dniu:
2013-01-28
Opis zmiany:
dodanie orzeczenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2013-01-14
Publikacja w dniu:
2013-01-15
Opis zmiany:
dodanie orzeczenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2013-01-10
Publikacja w dniu:
2013-01-11
Opis zmiany:
dodanie orzeczenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2012-12-31
Publikacja w dniu:
2012-12-31
Opis zmiany:
Dodanie orzeczenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2012-12-14
Publikacja w dniu:
2012-12-14
Opis zmiany:
doanie orzeczenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2012-12-07
Publikacja w dniu:
2012-12-07
Opis zmiany:
Dodanie orzeczeń
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2012-11-26
Publikacja w dniu:
2012-11-27
Opis zmiany:
dodanie orzeczeń
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2012-11-23
Publikacja w dniu:
2012-11-23
Opis zmiany:
dodanie orzeczenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2012-11-16
Publikacja w dniu:
2012-11-16
Opis zmiany:
dodanie orzeczeń
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2012-08-22
Publikacja w dniu:
2012-09-03
Opis zmiany:
dodanie orzeczeń
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2012-08-24
Publikacja w dniu:
2012-09-03
Opis zmiany:
dodanie orzeczenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2012-08-30
Publikacja w dniu:
2012-09-03
Opis zmiany:
doanie orzeczeń
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2012-09-03
Publikacja w dniu:
2012-09-03
Opis zmiany:
dodanie orzeczenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2012-08-07
Publikacja w dniu:
2012-08-07
Opis zmiany:
dodanie orzeczenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2012-08-02
Publikacja w dniu:
2012-08-02
Opis zmiany:
przeniesienie informacji do nowej zakładki