Portal Orzeczeń

Z dniem 1 sierpnia 2012 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach uruchomił Internetowy Portal Orzeczeń.

 


Zarządzenie nr 18/12
Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 31 sierpnia 2012 r. 
w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Apelacyjnego  w Katowicach
oraz zasad publikowania tez orzeczeń w Biuletynie Orzeczeń Sądu Apelacyjnego.

 

Na podstawie art.22 §1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U Nr 98,poz.1070 ze zm.) w związku z § 9 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U Nr 10,poz.68) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Ilekroć w niniejszym Zarządzeniu użyte jest określenie:

 1. Sąd - oznacza to Sąd Apelacyjny w Katowicach.
 2. Prezes Sądu - oznacza to Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach.
 3. Przewodniczący Wydziału - oznacza to Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego, II Wydziału Karnego, III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, V Wydziału Cywilnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach.
 4. Sędzia sprawozdawca - oznacza to sędziego Sądu Apelacyjnego w Katowicach prowadzącego daną sprawę.
 5. Kierownik Sekretariatu - oznacza to pracownika sekretariatu I Wydziału Cywilnego, II Wydziału Karnego, III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, V Wydziału Cywilnego, któremu powierzono wykonywanie obowiązków kierownika wskazanych wyżej sekretariatów.
 6. Portal Orzeczeń - oznacza to internetowy publikator orzeczeń wraz z uzasadnieniami, wydanych w Sądzie, który jest dostępny pod adresem: http://orzeczenia.katowice.sa.gov.pl
 7. Biuletyn Orzeczeń - internetowy publikator zawierający tezy wybranych orzeczeń wydanych przez Sąd, redagowany w Sądzie, który jest dostępny na internetowej stronie Sądu, w zakładce „Orzeczenia"

§ 2.

 1. Tworzy się w Sądzie Portal Orzeczeń.
 2. Publikacji w Portalu Orzeczeń podlegają wszystkie orzeczenia kończące postępowanie w sprawie, które podlegały uzasadnieniu, za wyjątkiem orzeczeń o jakich mowa w § 2, pkt 3 i 4, po wydaniu decyzji w tym zakresie, przez sędziego sprawozdawcę, Przewodniczącego Wydziału lub Prezesa Sądu.
 3. Publikacji w Portalu Orzeczeń nie podlegają orzeczenia z uzasadnieniami, jeśli byłaby ona sprzeczna z ustawami o ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ochronie informacji niejawnych.
 4. Publikacji w Portalu Orzeczeń nie podlegają orzeczenia w sprawach dotyczących:
  1. rozwodu i separacji;
  2. ubezwłasnowolnienia;
  3. lustracji:
  4. rent;
  5. przestępstw przeciwko wolności seksualnej;
  6. wydania wyroku łącznego;
  7. wznowienia postępowania;
  8. postępowania wykonawczego w sprawach karnych (AKzw);
  9. zastosowania prawa łaski.
 5. Sędzia sprawozdawca, Przewodniczący Wydziału lub Prezes Sądu może zarządzić publikację orzeczeń w sprawach o jakich mowa w § 2 pkt 4 oraz w sprawach, które nie kończą postępowania, jeśli przemawia za tym doniosły problem prawny będący przedmiotem sprawy lub z innych względów uzna to za celowe.
 6. Proces publikacji w Portalu Orzeczeń składa się z następujących etapów:
  1. importu orzeczeń z systemu SAWA;
  2. automatycznej anonimizacji;
  3. weryfikacji poprawności automatycznej anonimizacji, według reguł określonych w załączniku nr 1;
  4. uzupełnienia karty kwalifikacyjnej, o której mowa w § 5 Zarządzenia;
  5. zatwierdzania publikacji orzeczenia.

§ 3.

 1. Niezależnie od publikowania wyroków wraz z uzasadnieniami na Portalu Orzeczeń, w Biuletynie Orzeczeń publikuje się wybrane tezy orzeczeń wydanych przez Sąd.
 2. Propozycję publikacji danej tezy, o której mowa w § 3.1 zgłasza sędzia sprawozdawca lub Przewodniczący Wydziału, wypełniając Kartę Kwalifikacyjną, o której mowa w § 5.
 3. Wyboru tez do publikacji oraz czynności redakcyjnych w tym zakresie, dokonuje Zespół Sędziów , wyznaczony w tym celu przez Prezesa Sądu.
 4. Opracowane tezy orzeczeń publikuje się w Biuletynie Orzeczeń, dostępnym na stronie internetowej Sądu, w zakładce „Orzeczenia".

§ 4.

 1. Celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Portalu Orzeczeń Prezes Sądu, na wniosek Przewodniczącego Wydziału wyznacza w każdym z nich osoby odpowiedzialne za wprowadzenie orzeczeń do Portalu Orzeczeń.
 2. Do obowiązków osoby odpowiedzialnej za wprowadzenie orzeczeń do Portalu Orzeczeń należy:
  1. sprawdzanie wyników automatycznej anonimizacji;
  2. wprowadzanie hasła tematycznego i podstawy prawnej orzeczenia;
  3. przedstawianie orzeczenia do publikacji kierownikowi sekretariatu;
  4. zgłaszanie informacji konieczności uaktualnienia listy haseł tematycznych Zespołowi, o którym mowa w § 9 Zarządzenia
  5. prowadzenie zbioru Kart Kwalifikacyjnych Orzeczeń, o której mowa w § 5 Zarządzenia.

§ 5.

Sędzia sprawozdawca, a jeżeli nie jest to możliwe Przewodniczący Wydziału wypełnia Kartę Kwalifikacyjną Orzeczenia, według wzoru określonego w załączniku nr 2, przed zwrotem orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

 

§ 6.

Aktualna lista haseł tematycznych jest udostępniona na Portalu Orzeczeń.

 

§ 7.

Kierownik sekretariatu dokonuje ostatecznej weryfikacji zanonimizowanego orzeczenia z uzasadnieniem a następnie zatwierdza go do publikacji na Portalu Orzeczeń.

 

§ 8.

Karty Kwalifikacyjne Orzeczeń, o których mowa w § 5 tworzą zbiór tych kart, który jest przechowywany w poszczególnych sekretariatach Wydziałów Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

 

§ 9.

Nad prawidłowym działaniem Portalu Orzeczeń pod względem merytorycznym nadzór sprawuje Zespół, w składzie:

 1. Kierownik Oddziału Administracyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach.
 2. Pełnomocnik Koordynatora Krajowego ds. wdrożeń systemów informatycznych.

§ 10.

Nad prawidłowym działaniem Portalu Orzeczeń pod względem informatycznym nadzór sprawuje Kierownik Oddziału Informatycznego.

 

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r.

 

§ 12.

Traci moc Zarządzenie nr 12/12 Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

 

Rejestr zmian dla: Portal Orzeczeń

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2012-08-31
Publikacja w dniu:
2012-09-04
Opis zmiany:
zarządzenie 18/12
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2012-08-01
Publikacja w dniu:
2012-08-02
Opis zmiany: