Prezes i Wiceprezesi Sądu

Prezes Sądu -  SSA Witold Mazur

 

tel. sekr. 32 2004 601

fax  32 2004 603

e-mail: prezes@katowice.sa.gov.pl

 

 • kieruje sądem i reprezentuje sąd na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji Dyrektora Sądu;
 • pełni czynności z zakresu administracji sądowej, pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz w odrębnych przepisach;
 • jest zwierzchnikiem służbowym sędziów i asystentów sędziów Sądu Apelacyjnego (art. 22 § 1 u.s.p.);
 • powierza sędziom pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, po zasięgnięciu wymaganych opinii (art. 22 § 1 i art. 22a u.s.p.).

Szczegółowe obowiązki Prezesa Sądu Apelacyjnego wynikają z § 34 ust.1 pkt 3-7, 10-16, § 36 ust. 1 i 2, §§ 38, 40, 41a, 42 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2316 z późn. zm.).

Pełni funkcję Przewodniczącego IV Wydziału Wizytacji

 • Spełnia przewidziane przepisami Regulaminu urzędowania sądów powszechnych (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015r., poz. 2316 z późn. zm.) obowiązki przewodniczącego wydziału oraz zadania określone w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych - w rozdziale 5 - wewnętrzny i zewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością administracyjną sądów w zakresie zapewnienia właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu związanego bezpośrednio ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości oraz wykonywaniem innych zadań z zakresu ochrony prawnej.
 • Realizuje czynności nadzoru zwierzchniego nad działalnością wydziałów sądów apelacji katowickiej i koordynuje pracę wizytatorów Sądu Apelacyjnego w Katowicach w tym zakresie.
 • Sprawuje nadzór:
  • nad notariuszami i organami samorządu notarialnego działającymi na obszarze apelacji katowickiej stosownie do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 30.04.1991r. w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnością notariuszy i organów samorządu notarialnego (Dz. U. z 1991 r., Nr 42, poz. 188)
  • nad działalnością komorników w zakresie określonym ustawą „o komornikach sądowych i egzekucji" (Dz.U. z 2018r. poz. 1309 j.t);
 • Rozpatruje skargi w trybie administracyjnym.

 

Wiceprezes Sądu -


tel. sekr. 

 

e-mail: 

 

Rejestr zmian dla: Prezes i Wiceprezesi Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2019-05-29
Publikacja w dniu:
2019-05-29
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2018-03-16
Publikacja w dniu:
2018-03-19
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2017-12-12
Publikacja w dniu:
2017-12-14
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Opublikował:
D.Juranek
Dokument z dnia:
2017-11-10
Publikacja w dniu:
2017-11-10
Opis zmiany:
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Opublikował:
D.Juranek
Dokument z dnia:
2017-11-10
Publikacja w dniu:
2017-11-10
Opis zmiany:
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2015-04-24
Publikacja w dniu:
2015-04-24
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Kadr
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2015-02-04
Publikacja w dniu:
2015-02-05
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Kadr
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2014-04-07
Publikacja w dniu:
2014-04-08
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Kadr
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2014-03-20
Publikacja w dniu:
2014-03-20
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Kadr
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2014-03-11
Publikacja w dniu:
2014-03-11
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Kadr
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2014-03-05
Publikacja w dniu:
2014-03-07
Opis zmiany:
Wiceprezes
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Kadr
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2014-02-20
Publikacja w dniu:
2014-02-20
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2013-01-24
Publikacja w dniu:
2013-01-24
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Kadr
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2010-06-08
Publikacja w dniu:
2010-06-11
Opis zmiany:
notki biograficzne
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Kadr
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2009-09-08
Publikacja w dniu:
2009-12-11
Opis zmiany: