Prowadzone ewidencje i rejestry

Prowadzone ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

W I Wydziale Cywilnym:

 • ACa - dla spraw cywilnych przedstawionych z apelacjami od orzeczeń Sądów Okręgowych w Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowy,
 • ACz - dla spraw cywilnych przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane przed Sądami Okręgowymi w Katowicach, Belsku-Białej i Częstochowie,
 • ACo - dla innych spraw rozpoznawanych według przepisów o procesie, niepodlegających wpisaniu do repertoriów ACa lub ACz,


W V Wydziale Cywilnym:

 • ACa - dla spraw cywilnych przedstawionych z apelacjami od orzeczeń Sądów Okręgowych w Gliwicach oraz dla spraw gospodarczych przedstawionych z apelacjami od orzeczeń Sądów Okręgowych w Katowicach, Gliwicach, Bielsku-Białej i Częstochowie,
 • ACz - dla spraw cywilnych przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przed Sądami Okręgowymi w Gliwicach oraz dla spraw gospodarczych przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane przed Sądami Okręgowymi w Gliwicach, Bielsku-Białej i Częstochowie,
 • ACo - dla innych spraw rozpoznawanych według przepisów o procesie, nie podlegających wpisaniu do repertoriów ACa lub ACz,

Ponadto w Wydziałach Cywilnych prowadzi się wykazy:

 • WSC dla ewidencji skarg kasacyjnych oraz skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem,
 • S - dla skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznawania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.


W II Wydziale Karnym:

 • AKa - dla spraw karnych, w których wniesiono apelację od wyroków sądów okręgowych,
 • AKz - dla spraw karnych, w których wniesiono zażalenia na postanowienia sądów okręgowych lub na zarządzenia prezesów tych sądów oraz na postanowienia Sądu Apelacyjnego z wyłączeniem zażaleń na postanowienia wydane w postępowaniu wykonawczym,
 • AKzw - dla spraw, w których wniesiono zażalenia na postanowienia sądów okręgowych wydane w postępowaniu wykonawczym,

W Wydziale Karnym prowadzi się również wykazy:

 • AKp - dla wniosków o przedłużenie tymczasowego aresztowania na okres przekraczający terminy określone w art. 263, par. 2 i 3 kpk
 • AKo - dla pism i czynności sądowych w sprawach karnych, które nie podlegają wpisowi do innych urządzeń ewidencyjnych, a dotyczą m.in. : wznowienia postępowania, odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, prośby o ułaskawienie, wniosków o przekazanie innemu sądowi sprawy zagrożonej przedawnieniem, wniosków sądów rejonowych o przekazanie sprawy sądowi okręgowemu.
 • WKK - dla spraw gdzie wniesiono kasację.
 • S - dla skarg na naruszenie prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.
 • Sk - prowadzi się w wydziale, w którym toczy się postępowanie w sprawie, której dotyczy skarga.


W III Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:

 • APa - dla spraw z zakresu prawa pracy przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów okręgowych,
 • APz - dla spraw z zakresu prawa pracy przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zażalenia wydane w postępowaniu przed sądami okręgowymi,
 • AUa - dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów okręgowych,
 • AUz - dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przez sądami okręgowymi,
 • APo, AUo - dla innych spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych rozpoznanych według przepisów o procesie.

Ponadto w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych prowadzi się

 • wykaz WSC - dla ewidencji skarg kasacyjnych i skarg na niezgodność z prawem prawomocnych orzeczeń oraz
 • kontrolkę Wab do ewidencji spraw przesyłanych biegłym, w celu wydania opinii w sprawie, jak również księgi pomocnicze, które służą do rejestrowania czynności, kontrolowania biegu spraw, sporządzania sprawozdań statystycznych oraz stanowią podstawę oznaczania i układu akt.


Powyższe urządzenia prowadzone są w ramach podstawowej działalności Sądu Apelacyjnego. Natomiast w ramach czynności prowadzonych przez poszczególne oddziały Sądu prowadzone są urządzenia ewidencyjne według odrębnych przepisów, w szczególności ustawy o rachunkowości i przepisów prawa pracy.

W archiwum Sądu Apelacyjnego nie przechowuje się akt sądowych, które po prawomocnym zakończeniu sprawy zwracane są do sądów I instancji i tam archiwizowane. Dokumentami przechowywanymi w Sądzie Apelacyjnym są wyłącznie te, które wytworzone zostały na miejscu.

Rejestr zmian dla: Prowadzone ewidencje i rejestry

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2009-09-08
Publikacja w dniu:
2009-12-11
Opis zmiany: