Przebieg i efekty kontroli

 

Dokumentacja przebiegu i efekty kontroli oraz wystąpienia, stanowiska i opinie podmiotów je przeprowadzających.

 

Kontrole zewnętrzne w Sądzie Apelacyjnym

 

Sąd Apelacyjny w Katowicach funkcjonujący w systemie sądownictwa powszechnego podlega nadzorowi Ministra Sprawiedliwości, który jest realizowany na dwóch płaszczyznach: administracyjnej i finansowej.

 

Nadzór administracyjny realizowany jest między innymi w drodze przeprowadzania doraźnych wizytacji i lustracji sądów.

 

Nadzór finansowy sprawowany przez Ministra Sprawiedliwości jako dysponenta głównego części budżetu Państwa odpowiadającej sądom powszechnym realizowany jest poprzez kontrole nad całością gospodarki finansowej sądów, w tym kontroli gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w toku wykonywania budżetu i dyscypliny finansów publicznych.
Informacja o wynikach kontroli dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Sąd Apelacyjny z uwagi na powierzone zadania i kompetencje dysponenta budżetu sądów na obszarze apelacji podlega kontroli w zakresie wykonania budżetu państwa w części 15/03 przez Najwyższą Izbę Kontroli
Informacja o wynikach kontroli dostępna jest na stronie internetowej Najwyższej Izby Kontroli.

 

Wystąpienia pokontrolne

 

Kontrole wykonywane przez Sąd Apelacyjny

 

Nadzór Prezesa Sądu Apelacyjnego nad działalnością administracyjną Sądu jak również nad sądami na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego sprawowany jest w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U.2015.133 z późn. zm.) oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych (Dz.U.2013.69 z późn. zm.).

Nadzór ten jest sprawowany między innymi w drodze wizytacji sądów, lustracji i kontroli działalności sekretariatów.
Wizytacje i lustracje w sądach przeprowadzają wyznaczeni przez Prezesa Sądu wizytatorzy.
W toku wizytacji badaniu podlegają w szczególności:

 1. bieżące dane statystyczne w zakresie wpływu i liczby spraw załatwionych oraz obsady sędziowskiej;
 2. sprawność postępowania sądowego, w tym przygotowanie posiedzeń;
 3. stan zaległości i przyczyny nierozpoznania spraw;
 4. wykonywanie czynności w toku postępowania międzyinstancyjnego;
 5. wykonywanie orzeczeń sądowych;
 6. terminowość sporządzania uzasadnień;
 7. przestrzeganie kultury pracy i powagi sądu przez osoby wykonujące dane czynności.

Lustracja ma na celu zbadanie określonej problematyki z zakresu działalności administracyjnej sądu oraz ocenę pracy w zakresie sprawności postępowania i terminowego wykonywania czynności przez poszczególnych sędziów.

 

Sprawozdanie z przeprowadzonych wizytacji i lustracji


Kontrole sekretariatów sądów wykonują inspektorzy do spraw biurowości. W toku kontroli inspektor bada:

 1. prawidłowość stosowania przepisów regulaminu wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych oraz instrukcji sądowej;
 2. organizację pracy sekretariatów;
 3. sposób wykonywania zarządzeń i orzeczeń;
 4. sposób prowadzenia ksiąg i innych urządzeń ewidencyjnych oraz w razie potrzeby rzetelność sporządzania sprawozdań statystycznych;
 5. warunki pracy w sekretariatach;
 6. kulturę pracy i sposób załatwiania interesantów oraz w razie potrzeby rzetelność sporządzania sprawozdań statystycznych.

Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli sekretariatów

 

Nadzór finansowy Dyrektora Sądu Apelacyjnego wykonującego zadania i kompetencje dysponowania budżetem sądów na obszarze apelacji sprawowany jest w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz. U.2015.133 z późn. zm.) oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz.U.2012.1476z późn. zm.).

Zadania kontrolne w zakresie gospodarki finansowej i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa przez sądy na obszarze apelacji wykonują w imieniu Dyrektora Sądu pracownicy Oddziału Kontroli.

 

Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli

 

 

Rejestr zmian dla: Przebieg i efekty kontroli

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2016-04-06
Publikacja w dniu:
2016-04-06
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Kierownik IV Wydziału Wizytacji
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2011-08-01
Publikacja w dniu:
2011-08-04
Opis zmiany:
Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli sekretariatów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2011-04-11
Publikacja w dniu:
2011-04-11
Opis zmiany:
wystąpienia pokontrolne
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2011-01-13
Publikacja w dniu:
2011-01-19
Opis zmiany:
zmiana opisu
Podmiot odpowiedzialny:
Wytworzył:
Kierownik Wydziału Wizytacji
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2010-03-24
Publikacja w dniu:
2010-03-24
Opis zmiany:
uaktualnienie
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Kontroli - w zakresie finansowym
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2009-10-27
Publikacja w dniu:
2009-12-11
Opis zmiany:
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Kierownik Wydziału Wizytacji - w zakresie administracyjnym
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2009-09-09
Publikacja w dniu:
2009-12-11
Opis zmiany: